Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τρίτη,9 Φεβρουαρίου 2016,το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας.

                                               

                                                                                 
                          
                                                                                                                                                                                                                               


 


                                                                                                                                   


                

   


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 09.02.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.


Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.       
Στήριξη ψηφίσματος των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημονικών και τεχνικών επαγγελμάτων, αγροτών και κτηνοτρόφων.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
2.       
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2016  
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
3.       
Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Αθανάσιος Γκακίδης
4.       
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού για το έτος 2016
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης    
5.       
Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 του Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6.       
Καθορισμός θέσεων και καταβαλλόμενου τέλους για το υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης     
7.       
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 05/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ
8.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3143/03.02.2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά την παροχή εφ’ άπαξ οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας  Βασίλειος Μαυρίδης
9.       
Αναγκαιότητα της προμήθειας : «Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτών- φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
10.   
Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
11.   
Έγκριση μεταβολής ποσοστού κατανομής των πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης    
12.   
Έγκριση παραχώρησης του πρώην Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγ. Δοξιπάρας «Ο ΑΗΤΟΣ»
Εισηγητής: ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης    
13.   
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 284/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία του έργου : «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
14.   
Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
15.   
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τ.Κ. Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
16.   
Εξέταση της υπ΄αριθμ. 36958/15.12.2015 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου του Δήμου Κυπρίνου », κατά της υπ΄αριθμ. 33355/27.11.2015 απόφασης του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
17.   
Έγκριση 3ης παράτασης για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
18.   
Ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Τρίδυμου πλακοσκεπούς οχετού στην περιοχή (ΠΕ 3 Μ/Κ ΤΑΞ)»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
19.   
Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση,  γκρέιντερ στο ΤΟΕΒ Πυθίου – Ορεστιάδας- Βύσσας
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
20.   
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης 

■ Γραφείο Δημάρχου             
■ Γραφείο Τύπου                                                                                                                       
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                  Γεώργιος Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου